Baukje Johannes Monsma

Persoonsgegevens

FamilienaamMonsma
VoornaamBaukje
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop10-6-1779, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1780, TN 91
Vertrek1782 TW 2
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Monsma Johannes Sierks hoofd 1750
Bolsward
Arbeider TN 91 1780 1782 TW 2
Smeding Johannes (Johannes) hoofd 1807
Drachten
Arbeider EW 71 1867 1868 EW 100
Jeltje (Jans) vrouw 1753
Franeker
TN 91 1780 1782 TW 2
Vlietstra Berber Lieuwes vrouw 1814
Franeker
EW 71 1867 1868 EW 100
Monsma Baukje (Johannes) dochter 10-6-1779
Franeker
TN 91 1780 1782 TW 2
Thanks!

Uw bijdrage betreft :