1660 Lucia van Walta is op 29-12-1660 voor de helft en Jarich van Heerma 3/10, Minno Houwerda van Mekema als vader en voogd over Jette Lucia van Mekema in de echt verwekt bij Catharina van Heerma 1/10, Douwe van Walta als curator over Durk (Ocke) van Doijum 1/10, en Idzardus Frans Pieter van Gerroltsma en zijn vrouw Itie van Baerdt.