Archieven: Eigenaars

<p>Beschrijving</p>
1612 Deels ingestort na storm
1608 Stad Franeker, Op 03-06-1608 start van het nieuwbouw stads tuchthuis
1942 Afbraak opslagschuur
1924 Pieter Koster, timmerman koopt op 19-03-1924 een huis met schuur en erf, staande en gelegen in de Grote Hofstraat Kad. Nr. Sectie A 2307en 2305, bij vier gezinnen bewoond, belast met 35 cent eeuwige jaarlijkse rente te betalen aan het Claar Kamster weeshuis, in koop bekomen voor fl. 3000,- van Dirks Spoelstra schoenmaker te Franeker
1920 Dirk Spoelstra, schoenmaker koopt op 15-04-1920 een huis met schuur en erf, staande en gelegen in de Grote Hofstraat Kad. Nr. Sectie A 2307en 2305, belast met 35 cent eeuwige jaarlijkse rente te betalen aan het Claar Kamster weeshuis, bewoond bij 4 gezinnen, in koop bekomen voor fl. 2500,- van Bertus Wiersma en Jochum Spoelstra timmerlieden en aannemers te Franeker.
1916 Bertus Wiersma, timmerman en aannemer en Jochum Spoelstra timmerman en aannemer kopen op 28-12-1916 een huis met schuur en erf voor fl. 2200,- van Jelke Kreger woonachtig te Sneek
1902 Verbouw van aanbouw tot opslagschuur, kad. nr. 2308
1888 Aankoop deel erf van Reinskje Jacobs Brugsma weduwe van Jan Jarigs Wenselaar, kruidenierse te Tzum en nieuwbouw van aanbouw tegen achtergevel.
1888 Op maandag 23 januari 1888 wordt in logement “Harmonie” te Franeker bij openbare veiling te koop aangeboden door Lolkje Vonk weduwe van wijlen Doede van der Weide, Jacobus van der Weide te Franeker, Rinske van der Weide gehuwd met Wopke Andringa te Franeker, Anna van der Weide gehuwd met Gerben IJsselmuiden, landbouwer en Tetje van der Weide gehuwd met Albert Grijpma te Franeker, een huis met erf staande en gelegen in de kerkstraat Kad. Nr. Sectie A 829, de koper moet overnemen de gasleiding met drie gasornamenten voor de somma van fl. 10,- en gelijk betalen, belast met 35 centen jaarlijkse eeuwige rente aan het Claar Kamster weeshuis, het hoogste bod wordt gedaan door Bernardus Roze bakker te Franeker zegge fl. 1757,- Op 6 februari 1888 is de hoogste bieder Jelke Kreger bakker te Franeker met een bedrag van fl. 1857,- die de nieuwe eigenaar wordt.
1878 Op maandag 25 februari 1878 in de herberg bij de noorderpoort wordt in een openbare veiling te koop aan geboden door Stijntje Witmarsum weduwe van wijlen Job Reverda als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige dochter Janke, Hillebrand Reverda wagenmaker te Franeker, Aukje Reverda gehuwd met Sape Postma werkman te Midlum, allen erfgenamen van Job Reverda, een burgerhuis staande en gelegen in de kerkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 829, bestaande uit een voor en achterkamer, gang, plaats, bleekveld, put en regenwaterbak, alsmede boven twee kamers en ruime zoldering, thans bewoond door de weduwe Reverda, belast met 35 centen jaarlijks eeuwige rente aan het Claar Kamster weeshuis, het hoogste bod wordt gedaan door Harmen van der Schaaf koopman te Franeker voor fl. 2554,- maar met een bod van fl. 3300,- gedaan door Doede van der Weide landbouwer te Jelsum wordt hij de nieuwe eigenaar.
1852 Job Reverda, commissionair koopt op 22-11-1852 een huis met verfwinkel voor fl. 1190,- van Christina Lucia Smeding weduwe van Nicolaas Johannes Bos
1848 Op maandag 28-februari 1848 in de herberg Het wapen van Amsterdam te Franeker wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door Johanna Thijsses Veltman weduwe van wijlen Augustinus de Haan melktappersche, als moeder en wettige voogd over haar minderjarige kinderen Marijke, Clara, Catharina, Simke, Thijs, Herre en Dominicus de Haan geboren uit haar huwelijk met Augustinus de Haan, een huis met erf, staande in de kerkstraat wijk TO 71 Kad. Nr. Sectie A 829, Het eerste bod wordt gedaan door Jan Cornelis Jellema straatwegwerker te Franeker zegge fl. 372, – Op maandag 13 maart doet Nicolaas Johannes Bos,grutter te Franeker het hoogste bod zegge fl. 420,-