1784 Sipke Sipkes Adama en Christina Osse kopen op 6-2-1784. (5215, 07 gg.) een buitengewoon groot, sterk en wel betimmert huis, koetshuis, paardestalling, knechtshuis en een groot hof van de weledele vrouwe Henrietta Wilhelmina Brockes- Muijs en de wel edele gestrenge heer Joachim Wilhelmus Brockes. Bij de verkopers bewoond. Begerechtigd met een stem in het Sjaerdemaleen. Het huis bestaat uit twaalf kamers waarvan twee ongemeen groot zijn met ieder twee grote haardsteden. Hebbende rondom een zeer vermakkelijk uitzicht en een linnenzolder over het gansche huis. Verders twee turfzolders, twee extra grote gewelfde kelders, een van oudsher aangelegd klein keldertje met doorgang naar elders. Een grote keuken met een marmeren plaat, een grote tinkast en vereijschte commode tussen de kleine keuken met vuurstoofen, een rgenwaterpomp met kopern kranen, een waschhuis met haardstede, plaats en bleek, een put met pomp op de plaats bij de keuken, en verder e commoditeiten als een extra grote regenwaterbak, een schone grote bloementuin met een partere in welke de twee grote kamers haar uitzicht hebben. Een gevloerde plaats rond de halve bloementuin. Daar achter een groot en ruim koetshuis of wagenhuis en een stal voor vier paarden waarin een put met pomp. Boven het koetshuis een grote hooizolder. Naast de stal een knechtswoning met twee kamers en nog een kleine kamer met drie bedsteden. Daarboven een turfzolder. Verders een doorgand met een groot portaal en deur aan de straat. Achter de stal een grote swindersplaats met een aschbak en ook een deur in de kerkstraat uitkomende. Een zeer groot hof met allerfijnste boomvruchten. In de tuin een gemetseld zomerhuis, hebbende twee meest nieuwe gemetselde muren aan de stadsplaats in de kerkstraat, doch den eene muur ten noorden tegenover de herberg De Valck behoort de stad Franeker. De palen welke staan op het erf van de secretaris Martinus Meill, tot afhoudinge van de muur zijn aldaar precario volgens acte daar af zijnde. Bij de koop inbegrepen zijn de spiegels in vergulde lijsten boven de schoorsteenhaarden, het goudleren behand in de twee grote kamers, doch de girandes aan de schoorstenen blijven eigendom van de verkopers. Verders zullen alle losse goederen die aan de huizinge behoren op taxatie worden verkocht.