1753 Cornelis Scheltema, advocaat voor het hof van Friesland en secretaris der stad Franeker en Hiltje Altena, echtelieden kopen op 14-12-1753 voor een helft en Evert Scheltema, koopman en vroedsman voor de andere helft, een deftig huis met achtererf, staande en gelegen tegenover het raadhuis. De losse goederen zullen op taxatie worden verkocht. Bewoond door Cornelis Scheltema tot 13 mei 1754. Aldus in koop bekomen van Abraham Schultetus en Trijntje Reinders Sipta voor de somma 713 car.g. te betalen in 3 termijnen.