1784 Salomon Jongma, burgemeester en Johanna Broers Snip kopen op 02-02-1784 een deftig en wel betimmerd huis staande en gelegen aan de stadsplaats, bij juffrouw Sara Camper met de dood ontruimt belast met de bijtschepping in de tuin van de oud burgemeester Petrus Lomars, en het onderhoud van straten wallen, bruggen, waterlozinge, riolende en muren, schoorsteen in de eetkamer is mandelig met het huis ten zuiden, de lichtscheppinge in de tuin van oud burgemeester Petrus Lomars is ter bede tot weder opzegging toe, bezwaart met 2 cg jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Martinikerk, aldus in koop bekomen van de hooggeleerde Petrus Camper Professor Honorarius etc, etc, en burgemeester der stede Workum, als tetamentair executeur van de boedel van mejuffrouw Sara Camper voor de somma van 893 gg en 7 stuivers te betalen in baar geld en klinkende munt zonder landschaps toonder obligatien in twee termijnen op 2 februari en 12 mei 1784