1766 Theodora Johanna Elisabeth Brouwer ongehuwde juffer woonachtig binnen Franeker bekend en verklaard op 29-11-1766 bij deze verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan mejuffrouw Sara Camper mede tot Franeker woonachtig mijn huis cum omnibus, staande en gelegen aan de breedeplaats en het kerkhof tot Franeker met al het gene wat daar om aan aard, muur, band, spijker en nagel vast is, thans door mijzelf als eigenarese bewoond en gebruikt en op 15 april 1767 vrij te aanvaarden, de losse goederen als de losse borden in de spijskamer, de kasten die daar los gevonden worden, maar de spiegel boven de schoorsteen in de zaal en de ledikanten die staan vastgeschroefd of vast gehecht aan de muur blijven eigendom van de verkoperse, bezwaart met 2 cg jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Martinikerk en met 10 jaren verhuur voor de somma van 53 cg jaarlijks volgens huurcontract van de heer Georgius Coopmans medicinae doctor te Franeker op 24 november 1766, ingaande op 12 mei 1767, aldus verkocht en gegeven en zulks doende voor de somma van 1575 cg te betalen in baar geld en klinkende munt in een termijn een maand na het tekenen der koopbrief.