1907 Op maandag 22 April 1907 in het logement van Postma “Het hof van Holland” wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door Marius Johan Deel als gelastigde van mevrouw Maria Charlotte Jalink zonder beroep weduwe van de heer Douwe Hiemstra wonende te Gravenhage in qualiteit als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Douwe Hiemstra wonende te Gravenhage als eigenaar verkregen door hem geerfd van zijn grootmoeder Froukje Douwes Ozinga weduwe van Anne Nannes Hiemstra overleden te Franeker volgens acte van 8 februari 1907, een burgerhuis met plaats en bleek staande en gelegen aan de breedeplaats Kad. Nr. Sectie A 1012, bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, de koper betaald fl. 40,- voor overname van 4 zonneblinden, 2 gordijnstokken met ringen en trekkers in de voorkamer, linoleum vloerbedekking in de beneden achterkamer, glazenkast in de keuken en 2 zonneschermen aldaar, het eerste bod zegge fl 3263,- wordt gedaan door Bernardus Otto Ensink handeklaar in manufacturen te Franeker. Op maandag 6 mei 1907 in hotel “De nieuwe Doelen” te Franeker wordt het bod verhoogd tot fl. 3265,- door Sierk Andela winkelier te Franeker die verklaard het bod te doen namens Gauke de Wind cafehouder te Franeker wat wordt aanvaard en bevestigd door verkopers te betalen op 1 November 1907.