1895 Op maandag 17 December 1894 in de herberg van Minse de Jong te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Klaas Ypma boekhandelaar te Franeker voor zich en als gelastigde van mejuffrouw Sientje Canter Visscher weduwe van de heer Theodorus Ypma, Auke Atzes van der Ploeg meester timmerman te Akkrum echtgenoot van Grietje Ypma, de heer Leutzen ten Cate landbouwer te Knijpe echtgenoot van Geertje Ypma, mejuffrouw Anke Ypma ongehuwd en zonder beroep te Franeker, Gerrit Ypma banketbakker te Dokkum en de heer Tammerus Ypma bakkersknecht te Wommels tezamen eigenaren van het perceel, een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats Kad. Nr. Sectie A 1012, bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide societeit voor brandschade, de aanvaarding zal plaats hebben op 12 mei 1895 en zal de koper op eigen kosten en risico voor de ontruiming moeten zorgen en tegen contante betaling moeten overnemen de zonneblinden en de glazenkast voor fl. 20,- het eerste bod van fl. 2205,- wordt gedaan door Jozef Leopold Tombrock zonder beroep te Franeker. Op 7 januari 1895 in het stations koffiehuis te Franeker wordt het bod verhoogd tot fl. 2237,- door Marius Johan Deel die verklaard dit bod te doen namens Froukje Ozinga weduwe van Anne Hiemstra te Franeker wat wordt aangenomen en bevestigd te betalen in een termijn voor of op 1 mei 1895.