1830 Op donderdag 14 januari 1830 in logement van de weduwe van Pieter Klases de Jong aan de breedeplaats wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Carel Theodoor Bolger deurwaarder bij het gerecht van het canton Franeker en zijn huisvrouw Cornelia Ennema, een huis en erf met alles wat daar toe en aan behoort, staande en gelegen op de breedeplaats aan het kerkhof in wijk TO 112, thans bij de weduwe van Huber bewoond, bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Martinikerk te Franeker, belast met het quoteel onderhoud van straten, wallen, muren, riolen en waterlozinge, het huis is in zodanige goede of slechte staat van onderhoud en bewoonbaarheid als waarin het zich thans bevindt, de losse goederen bij het huis horende en voorhanden zijn bij aanvaarding moeten betalen de somma van fl. 9,- het eerste bod van fl. 888,- wordt gedaan door Eliza Simons Wink koffiehuishouder te Franeker. Op donderdag 28 Januari 1830 in logement van de weduwe van Pieter Klases de Jong aan de breedeplaats wordt het bod verhoogt met fl. 55,- door Johannes Peterus Stuttenheim gepensioneerde militair te Franeker, waarna Cornelis Hemmes schoenmaker te Franeker fl. 19,- meer bied, na enig oponthoud bied Neeltje van der Vlist weduwe van wijlen Ulrich Herman Huber distributrice van de brieven van de posterij te Franeker fl. 962,- wat niet meer verhoogt wordt, te betalen in twee termijnen op 1 mei en 1 November 1830 in klinkende en goed gangbare munt, de kosten van deze verkoping als billetten, advertenties, bekendmaking dezer verkoping, het oproepen, de proces verbalen van adjudicatie, de zegels en registratie en overschrijving, kamerhuur, reiskosten en verteringen komen ten laste van de koper, de aanvaardig kan geschieden op 12 mei 1830.