1718 Douwe Klases Sipta vroedsman binnen Franeker bekend en verklaard op 05-01-1718 verkocht en getransporteert en in ware eigendom overgedragen te hebben en zulks doende bij deze aan de heer mons. Jean Luzac en mejuffrouw Maria Judith van la Lande echtelieden tot Amsterdam thans woonachtig tot Franeker mijn fraai huis cum annexis bij mij bewoond, de losse borden in de tinkast, liggende en staande haardplaten, staande en gelegen aan de stadsplaats binnen Franeker, belast met het quoteel onderhoud van straten, wallen, muren, riolen en waterlozinge, bezwaart met 2 cg jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Martinikerk, aldus verkocht en gegeven voor de somma van 1500 cg te betalen in baar geld en klinkende munt gelijk bij bij het geven van de finale palmslag 1000 cg en de resterende 500 cg 6 of 7 maanden na 1 mei 1718, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1718.