1846 Frans Hendrik Burgraef stads secretaris wonende te Franeker als gelastigde van de heer Jacob Adolph de Rover hoogleraar wonende te Groningen verklaard op 14-04-1846 namens de wettige eigenaar overgedragen en verkocht te hebben aan Evert Klases Oosterbaan koffiehuishouder en Tietje Taekes Andringa echtelieden te Franeker woonachtig een dubbel huis met tuin en erf en wat er verder toe en aan behoort, staande en gelegen aan de breedeplaats en bij het sinte martinikerkhof in de wijk TO 113 en 114 Kad. Nr. Sectie A 655 en 656, bij dit huis behoort een steeg Kad nr. 654 mandelig met het huis ten zuiden, in deze steeg is een put die ten dienste is van de Sint Martinikerk om er water uit te halen, de muur van de gevel tussen de noordelijke tuinkamer en het huis daarnaast en ook de schoorsteen aldaar zijn door beide huizen in gebruik en massaal in onderhoud en heeft het verkochte perceel een in en uitgang op het sint Martinikerkhof en een mandelige steeg naar de dijkstraat, het huis wordt overgedragen en ontvangen met gerechte, dienstbaar en mandeligheden ten voor of nadele en met verplichting tot onderhoud als van ouds, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, aldus verkocht en aangenomen voor de somma van fl. 2000,- nederlandsche guldens in goed klinkende en gangbare munt te betalen in vier termijnen van fl. 500,- op de 1ste meidagen vanaf 1846.