1818 De heer Johan Vriemoet Drabbe verificateur der accijnsen en mevrouw Petronella Helena Cornelia Wenthold echtelieden wonende te Franeker kopen op 15-04-1818 een huis met tuin met alles wat er aan en toe behoort, staande en gelegen aan de breedeplaats binnen Franeker in de wijk TO 113, thans bij Benedictus van der Woude als huurder bewoond, doch op 12 mei 1818 vrij te aanvaarden, begerechtigd met actien, servituten, lasten, mandeligheden en voor en nadelen zoals van ouds, de verkopers zijn gezamelijk eigenaars van dat peceel door aankoop bij publieke veiling van Jetske Klases Tuininga weduwe van wijlen Hendrik Dionisius Lomars op 13 April 1815, aldus gekocht en aan genomen van Tjerk van der Meulen stadsomroeper en Haije Sierds van der Vliet koemelker, voor de somma van fl. 900,- te betalen in klinkende goed gangbare munt in een termijn op 12 mei 1818, de losse goederen bij dit huis behorende zijn bij de koop inbegrepen.