1761 Helena van Velsen, meerdejarige ongetrouwde vrijster binnen Franeker, koopt op 26-02-1761 een deftig en voortreffelijk wel ter nering staand huis met erf, staande en gelegen aan de stadsplaats, bij wijlen Abraham Schultetus als eigenaar bewoond geweest en met de dood ontruimd, genietende dit huis het recht om water uit de kerkput te putten, aldus in koop bekomen van Pier Hessels Dijkstra, Haring Buveritius en Gerrit Lantinga, mede regerende burgemeesters, notariele last en procuratie hebbende van de heer Casper Jansonius mr zilversmid te Haarlem volgens testamentaire procuratie van 5 november 1760 erfgenaam van wijlen zijn oom Abraham Schultetus in leven mr uurwerkmaker te Franeker, voor de somma van 580 gg en 14 stuivers doende te voldoen en betalen in baar zilveren geld en klinkende munt in twee termijnen op 1 mei 1760 en 1761