1864 Johannes Bouwes Ringnalda, zonder beroep te Franeker verklaard op 15-03-1864 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Dominicus Cornelis Ettema landbouwer wonende te Franeker een huis en erf, staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker wijk TO 115 Kad. Nr. Sectie A 653, het geveilde wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt zo goed en kwaad en groot en klein het mag zijn met alle zichtbare en onzichtbare gebreken welke daaraan zouden kunnen worden bevonden, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1864, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 1600,- te betalen in een termijn 8 dagen na de finale palmslag.