1838 Akke Jelmers Jellesma weduwe van wijlen Lolle Wouters Westra en thans in gemeenschap van goederen getrouwd met Jan Tjalles Tjalingi politiedienaar van de grietenij Franekeradeel wonende te Franeker, Jelmer Lolles Westra grofsmidknecht wonende te Vrouwen Parochie, Wouter Lolles Westra grofsmid te Franeker verklaren op 03-12-1838 uit de hand te hebben verkocht aan Bartholomeus Deschesne stroohoedmaker en Maria Sibbila Lichtendahl echtelieden wonende te Franeker, een huis met erf hebbende met het ten noorden staande perceel een massale steeg en put, staande en gelegen aan de breedeplaats in de wijk TO 115 Kad. Nr. Sectie A 653 en de steeg Kad. Nr. 654, thans bij Simon van der Meulen als huurder bewoond tot 12 mei 1839, Akke Jelmers is door vererving voor de helft eigenarese, Jelmer en Wiouter Westra als kinderen uit verschillende huwelijken van Lolle Wouters Westra voor de wederhelft en als erfgenamen, voor de somma van fl. 1100,- te betalen op 1 mei 1839 fl. 500,- en het restant van fl. 600,- op 1 november 1839 in klinkende en goed gangbare munten zonder voor geld gaande papieren of effecten.