1818 Gabe Steensma verklaard op 24-03-1818 uit de hand te hebben verkocht aan Lolle Wouters Westra trekschipper en Akke Jemers echtelieden tot Franeker een huis met erf en alles wat er aan toebehoort, staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 115 te Franeker, bij de verkoper bewoond en in gebruik, begerechtigd met een massale steeg en put, belast met actien, servituten, voor en nadelen zoals van ouds en in de tegenwoordige staat van onderhoud en bewoonbaarheid, aldus verkocht en overgenomen voor de somma van fl. 650,- te betalen op de navolgende termijnen op 12 mei 1819 fl. 150,- en verder jaarlijk op de meidagen fl. 150,- tot de gehele koopsom is voldaan, de koper kan op 12 mei 1818 het huis vrij aanvaarden, de verkoper verklaard dat hij deze stad vlug zal verlaten.