1784 Jacob Everts, Mr. kleermaker en Johanna Hendriks kopen op 12-04-1784 een huis met erf staande en gelegen aan de stadsplaats, bij wijlen de stiefmoeder van Klaas Mulder, Wijpkje Lam, weduwe van Johannes Klases Mulder bewoond geweest, de losse goederen zullen in de koop versmelten, op 12 mei 1784 vrij te aanvaarden, belast met actien, servituten voor en nadelen zoals van ouds, aldus in koop bekomen van Klaas Mulder, vroedsman mr verver en glasmaker voor de somma van 1000 cg te voldoen en te betalen op 12 mei 1784 in klinkende munt en zonder landschaps toonder obligatien