1736 Saakje Aukes Baarda weduwe van wijlen Evert Hendriks van der Helm, distilateur, woonachtig tot Franeker, koopt op 07-10-1736 een deftig huis met alles daaraan en toe behorende, staande en gelegen op de Breedeplaats, op 12 mei 1737 vrij van huur, de koperse zal boven het schoorsteengeld en huur genieten 36 cg, belast met het onderhoud van straat, bruggen, riolen, waterlozinge en staketten en de goot aan de oostgevel van het huis is mede ten bede van de heer Huber, aldus in koop bekomen van Schelte Franses Popta vroedsman der stad Franeker ter afbetaling van zijn schulden aan crediteuren, voor de somma van 550 gg te betalen in klinkende munten in drie termijnen bij het tekenen der koopbrief en op allerheiligen en op 1 mei 1737. Kosten proclamie 36 cg, 18 stuiver en 8 penningen