1726 Melis Pieters mr metselaar en Imkje Jacobs echtelieden tot Franeker kopen op 23-11-1726 een huis cum annexis, staande en gelegen op de hoek van de dijkstraat en de stadsplaats, belast met onderhoud van straten, wallen, bruggen en pijpen, waterlozinge en riolen, aldus in koop bekomen van Petrus Altena oud ontvanger der boelgoederen deser stad voor de somma van 300 gg te betalen in klinkende zilveren specie van gelde en niet met landschap obligatien in vier termijnen op 12 mei 1727 100 gg en vervolgens op 12 mei 1728, 1729 en 1730 100 gg. Georgius Huber tot Leeuwarden maakt gebruik van zijn niaarrecht waardoor de koop niet doorgaat en het huis verkocht wordt aan Georgius Huber J.U.D. tot Leeuwarden.