1718 Antje Jacobs echte huisvrouw van Jouke Monses, Janke Piebes echte huisvrouw van de burgemeester Cornelis Pieters Wagens en Henricus Piebenga wijnhandelaar allen woonachtig tot Franeker, gezamelijk erfgenamen van wijlen hun moeder Trijntje Doedes en de twee laatsten mede erfgenamen van wijlen hun vader de burgemeester Piebe Hendriks Piebenga en hoeders van het revesaal van 3 augustus 1696 van wijlen Jan Baukes Kiestra en Ytje Doedes Hoitema in tijden echtelieden binnen Franeker bekennen en verklaren op 31-03-1718 in ware eigendom verkocht en over gedragen te hebben aan Petrus Altena procureur en Luitske Annes echtelieden een heerlijk en wel ter nering staand huis cum annexis, staande en gelegen op de hoek van de stadsplaats binnen Franeker, voorzien van een put, secreet en regenwaterbak, vrij te aanvaarden op 12 mei 1718, belast met het onderhoud van straten, bruggen, waterlozinge en riolen, alzo verkocht en gegeven voor de somma van 265 gg te betalen in baar geld en klinkende munt in drie termijnen op 12 mei 1718, 1719 en 1720