1831 Op maandag 7 maart 1831 in het heerelogement te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Adrianus Eisma bankhouder woonachtig te Bolsward als gelastigde en in qualiteit als grootvader en wettige voogd over zijn minderjarige kleinkinderen Idske en Klaaske Eisma hun ouders waren lastgevers van de zoon Bauke Adriaan Eisma en diens eerste vrouw Klaaske Jans Keestra in der tijd echtelieden binnen Franeker en beide overleden, alsmede in tegenwoordigheid van Hielkje Sipkes Boomsma dienstbode te Franeker als weduwe van wijlen Bauke Adriaan Eisma als wettige voogdes over haar in de echt verwekte minderjarige zoon Adrianus Eisma en Jan Fransen Keestra winkelier wonende te Franeker als toeziend voogd over alle drie minderjarige kinderen die mede eigenaars zijn, een huis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 117 te Franeker, het eerste bod van fl. 525,- wordt gedaan door Harmen Jans van der Schaaf mr timmerman te Franeker. Op maandag 21 maart 1831 in het heerelogement te Franeker wordt het bod niet verhoogt en verklaard Harmen Jans van der Schaaf het bod gedaan te hebben niet zoor zich zelf doch als gelastigde van de juffrouw Wiepkje Jelles Horreus weduwe van Auke Sjieuwkes Steensma winkelierse tot Franeker waarop de notaris het bod aanvaard haar het verkochte als eigendom wordt toegewezen, voor de losse goederen zal fl. 12,- betaald moeten worden dus totaal fl. 537,- de kosten bij deze verkoping komen voor rekening van de koper en zijn totaal fl. 42,48 dit alles te betalen voor of op 12 mei 1831.