1820 Jetske Siebren Jaarsma huisvrouw van Pieter Hendriks Bollema biertapper te Franeker koopt op 18-05-1820 een kamertje met zoldertje de verkoper toebehorende en verbonden met het huis in wijk TO 117 binnen Franeker waar de koperse eigenaar van is, thans bij Siebren Sietzes Jaarsma en vrouw bewoond, de koperse is verplicht de deur en het venster van het verkochte en op het erf van de verkoper uitziende voor eigen rekening weg te breken en de daardoor ontstane gaten dicht te metselen en de muur van de verkoper goed te voegen en dat in deze muur nimmer en in het dak enige lucht of lichtscheppinge of uitgang op het erf van Johan Vriemoet Drabbe uitziende gemaakt mag worden zonder consent van de naasteleger, belast en bevoorrecht met actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, hebbende een massale steeg ten oosten, aldus in koop bekomen van Johan Vriemoet Drabbe inspecteur der in en uitgaande rechten en accijnsen te Franeker voor de somma van fl. 60,- te betalen in een termijn in klinkende en goed gangbare munt bij het tekenen der koopbrief.