1778 Simon Siebouts Jager, metselaar en Tjitske Jurriens kopen op 17-11-1778 een huis en erf, vanouds “De Hond in de Pot” genaamd, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij Jacob Siebouts, segge Jacob Siebes cum uxore bewoond, de losse goederen zullen in de koop versmelten, vrij van grondpacht, belast actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Aaltje Johannes en Geertje Carsten, meerderjarige vrijsters voor de somma van 410 cg direct te betalen bij het tekenen der koopbrief in baar geld en klinkende munt, doch is overeengekomen dat de echtelieden kopers direct 210 cg betalen en het restand van 200 cg moeten betalen na de eerste aanmaning.