1758 Giliam Schultz, advocaat voor den Hove van Friesland, koopt op 10-03-1758 een heerlijk huis en erf, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij de verkopers bewoond tot 12 mei 1758, belast met 3 stuivers jaarlijkse grondpacht en actien, servituten en gerechtigheden als van ouds, hebbende een vrije in en uitgang in de mandelige steeg ten westen met de naasteleger, de koper is verplicht alle losse goederen op taxatie van twee onpartijdige personen over te nemen, aldus in koop bekomen van Lambertus Barsee, mr beeldhouwer en Maaike Voogd echteleiden binnen Franeker voor de somma van 250 gg te betalen in baar geld en klunkende munt en geenzins met landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1758.