1927 Johannes Hemmes mechanicien te Franeker verklaard op 24-01-1927 te hebben verkocht aan Jan Jans Beintema koopman wonende te Franeker een huis waarin een woning en winkel met erf en massale steeg staande aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2514, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 6000,- waarvan fl. 2000,- gelijk betaald moet worden aan de verkoper en het restant van fl. 4000,- op 24 juli 1927 fl. 200,- en daarna jaarlijks op 24 januari fl. 200,- tot de hoofdsom is betaald en in gebreke kan de verkoper niet voor 24 januari 1932 de som vorderen.