1880 Op maandag 5 april 1880 in het koffiehuis “De Doelen” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Klaas Keuning kandidaat notaris als speciaal gemachtigde van Bouwe Bolger negotiant, Eeltje Feikema handelaar, Taeke van de Wint houthandelaar, Douwe Zijlstra touwslager en winkelier en Klaas Piers Sjollema ijzerhandelaar allen woonachtig te Franeker en in hun hoedanigheid als kerkvoogden der hervormde gemeente te Franeker door de notabelen dezer kerkgemeente gemachtigd op 1 maart jongstleden, een dubbel herenhuis met twee open stukken grond ten oosten en westen, alles staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 648 eventueel te verkopen in vier delen of in combinatie, onderdeel A is een open plek grond oostelijk van het perceel hebbende aan de dijkstraat een breedte van 7 meter en 50 centimeter, de grond ten westen heeft een breedte van 2 meter en wordt bij het perceel gevoegd, onderdeel B is een huis met mogelijk het stuk grond aan de oostzijde te breedte van 2 meter, dit huis is het oostelijk gedeelte van het pand met een breedte aan de dijkstraat van 7.20 meter inclusief het stuk grond, onderdeel C is het westelijk deel van her dubbele huis cum annexis met een strook grond ten westen met een breedte aan de straat van 1.75 meter en achter 1.40 meter, onderdeel D is een open plek ten westen met een breedte aan de dijkstraat van 6.40 meter, bij afzondelinge toewijzing van de onderdelen C en B zal de westelijke zijmuur van b die dient tot scheiding tussen de beide huizen massaal eigendom worden, de opening in die muur die toegang geeft van huis B naar huis C zowel in de bovenverdieping als in de benedenverdieping moeten voor gemeenschappelijke kosten dicht gemetseld en voldoende bepleisterd worden, de zolder moet eveneens voor massale kosten gescheiden en afgesloten worden door een voldoende en hechte schutting, beide huizen moeten hun eigen regenwater opvangen en doen uitlopen op zijn eigen erf, de goten en waterleidingen moeten daarvoor ingericht worden, de lijstgoot aan de voorgevel moet gescheiden worden op de plek des huisscheiding, wanneer een de huizen afgebroken mocht worden moet de massale muur bliven staan, de aanwezige regenbak behoort bij B en de put bij A wordt gemeenschappelijk eigendom, het gekochte wordt ontvangen in de staat en toestand zou goed en kwaad groot en klein als het moge zijn met mandeligheden heerschende en lijdende voortdurende en niet voordurende erfdienstbaarheden zichtbare en verborgen gebreken en onderhoud belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, de koper mag het pand niet verhuren zolang de volledige koopsom niet is betaald en de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1880, de thans aanwezige ramen in de zijmuren mogen blijven bestaan maar indien er nieuwe gebouwen zouden worden gemaakt moeten de ramen verwijderd worden, de kopers moeten voor de zonneblenden en losse planken enz voor perceel B fl. 60,- en voor perceel C fl. 30,- betalen, het eerste bod van 551,- voor onderdeel A wordt gedaan door Gelke Boskaze koopman te Franeker, het eerste bod van fl. 1265, – voor onderdeel B wordt gedaan door Willem Annema timmerman te Franeker, voor onderdeel C is het bod fl. 888,- door IJsbrand Brouwers koopman te Franeker en op onderdeel D wordt een bod gedaan van fl. 349,- door Petrus Timmer zonder beroep wonende te Franeker. Op maandag 19 april 1880 in koffiehuis “De Nederlanden” aan de voorstraat te Franeker maakt de heer Jan Ensink koopman te Franeker bekend dat hij voor alle onderdelen de som van fl. 3435,- bied en dit doet als speciaal gemachtigde namens Gerardus Keijzer hotelhouder te Franeker, waarna een van de bieders het de kerkvoogden kwalijk neemt dat een paap eigenaar wordt, te betalen in een termijn op 1 november 1880.