1919 de heer Carel Mozes zich ook noemende Carel Mozes Nijveen vleeswaren fabrikant wonende te Leeuwarden, verklaard op 17-01-1919 verkocht te hebben en bij deze in volle en vrije eigendom over gedragen aan Wiebe Jelles de Visser paardenslager wonende te Franeker een winkelhuis met slachtplaats, grond en een vrije steeg staande aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2122, voor de somma van fl. 7500,- gelijk te betalen bij aanvaarding van het gekochte perceel voor eigen gebruik kan terstond geschieden, het verkochte gaat op de koper over in de staat waarin het zich thans bevindt met lusten en lasten, actien, serviteiten gerechtigd, mandeligheden, onderhoud, zichtbare en onzichtbare gebreken.