1839 Op maandag 14 januari 1839 in het Heerelogement te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Jan Wiebes Kingma schoenmaker wonende te Franeker als mondeling gelastigde van Ids Wiebrens Tuinstra militair in dienst van de koning van Nederlanden thans in garnizoen te Hertogenbosch een huis met erf staande in de wijk TO 120 Kad. Nr. Sectie A 647, bij Doede Jans Tuinstra in huur en gebruik, bestaande dit perceel uit een gang en voorkamer met twee ramen op de straat uitziende met een haardstee, twee bedsteden en een kast, een zolder over het gehele huis, achter een plaats en bleek, een keukentje met haardstee, een regenwaterbak, put en secreet, de kopers moeten binnen 8 dagen na de aanvaarding betalen de kosten voor advertentien, trommelen, billetten, omroepen, zegels en registratierechten, proces verbaal van verkoping en verteringen, de losse goederen zullen in de koop versmelten, de percelen worden verkocht in de staat waarin zij zijn, zo goed en kwaad mogen wezen met lusten en lasten, actien, serviteiten gerechtigd, mandeligheden, zichtbare en onzichtbare gebreken, het eerste bod van fl. 245,- wordt gedaan door Enne Bokkes Ozinga grofsmid wonende te Franeker waarop Melle Ales Visser timmerman wonende te Tzum een bod doet van fl. 278,- Op maandag 28 januari 1839 in het Heerelogement te Franeker wordt het bod van fl. 245,- verhoogt door Hendrik Tietes Jaarsma schoenmaker wonende te Franeker naar fl. 305,- waarna het finaal aan hem wordt toegewezen, te betalen in klinkende alhier gangbare munt zonder voor geld gaande papieren of effecten in twee termijnen op 12 mei 1839 en 12 november 1839.