1751 Taeke Ates Wolkema mr kleermaker en Hiltje Klases Galema, echtelieden te Franeker kopen op 01-10-1751 een huis cum annexis, staande en gelegen op de dijkstraat, bij Minke Eeltjes weduwe van Andries Joukes als huurder bewoond met het recht tot huren tot 12 mei 1752, aldus in koop bekomen van Tietje Jans Baarda huisvrouw van Klaas Herres Tiensma gerechtsbode en koopman alhier ter stede, voor de somma van 170 cg te betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn bij het tekenen van de koopbrief.