1800 Willem Doedes Wierstra, Mr. timmerman, en Nieske Cornelis kopen op 04-04-1800 een huis en erf staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker, direct te aanvaarden, bezwaart met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Paulus Everts Scheltema, koopman, als speciaal gelastigde van Coenraad Ehrenberg, Mr. schoenmaker en Aaltje Pieters Oosterhuis thans woonachtig te Langakkerschans voor de somma van 200 cg te betalen in baar geld en klinkende munt in een termijn 6 weken na het tekenen der koopbrief.