1790 Aaltje Pieters, meerderjarige vrijster koopt op 10-09-1790 een huis en erf, staande op de Dijkstraat, bij wijlen commissaris Pieter Pieters als eigenaar bewoond geweest, thans bij Sara Pieters bewoond, op 12 november 1790 vrij te aanvaarden, belast met lusten en lasten, actien, serviteiten en gerechtigheden, aldus in koop bekomen van Bart Bouwens, vroedsman in qualiteit als gelastigde van Sara Pieters, huisvrouw van Heere Pieters voor de somma van 144 gg te betalen in baar geld en klinkende munt zonder landschaps obligatien op 12 november 1790.