1780 Geertje en Antje Harmens, meerderjarige vrijsters kopen op 15-09-1780 een huis, staande en gelegen op de Dijkstraat, bij de echtelieden verkopers bewoond en gebruikt, de losse goederen aan het huis behorende zullen in de koop versmelten, belast met het onderhoud van straat, wal, waterlozinge, riolen en bruggen, aldus in koop bekomen van Dirk Harings Ruurda, Mr. blauwverver en Minke Heeres voor de somma van 900 cg te voldoen en te betalen in baar gedl en klinkende munt in een termijn op 12 mei 1781.