1839 Op maandag 14 januari 1839 in het Heerelogement te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Jan Wiebes Kingma schoenmaker wonende te Franeker als mondeling gelastigde van Ids Wiebrens Tuinstra militair in dienst van de koning van Nederlanden thans in garnizoen te Hertogenbosch een huis met erf staande in de wijk TO 122 Kad. Nr. Sectie A 645 bij Hans Joukes Wittema in huur en gebruik, het huis is door mij Ids Wiebes Tuinstra in bezit gekomen als erfgenaam van wijlen mijn ouders Wiebren Jans Tuinstra en Johanna Idses Monsma, het huis bestaande uit een ruim voorhuis met een bedstee, en kamertje met een raam aan de straat, een ingang naar de kelder in het voorhuis en verder in de gang een ingang naar de achterkamer met een raam naar het voorhuis en twee ramen aan de binnenplaats, in deze kamer een bedstee, haardstee en kast, achter de gang een gaanderij en keukentje met een haardstee, achter het huis een plaats met bleekveld, put, waterbak en secreet, in het midden van de gang een trap naar boven waar een voorkamer is met twee ramen op de straat, bedstee waarboven een zolder en een vliering, de kopers moeten binnen 8 dagen na de aanvaarding betalen de kosten voor advertentien, trommelen, billetten, omroepen, zegels en registratierechten, proces verbaal van verkoping en verteringen, de losse goederen zullen in de koop versmelten, de percelen worden verkocht in de staat waarin zij zijn, zo goed en kwaad mogen wezen met lusten en lasten, actien, serviteiten gerechtigd, mandeligheden, zichtbare en onzichtbare gebreken, het eerste bod van fl. 511,- wordt gedaan door Wietze Ennema schoolonderwijzer wonende te Hitzum, Op maandag 28 januari 1839 in het Heerelogement te Franeker wordt het bod niet verhoogt en finaal toegewezen aan Wietze Ennema, te betalen in klinkende alhier gangbare munt zonder voor geld gaande papieren of effecten in twee termijnen op 12 mei 1839 en 12 november 1839.