1795 Johannes van der Brug, Mr. verwer koopt op 21-07-1795 een huis en erf, staande en gelegen op de Dijkstraat, laatst bij wijlen Antje en Geertje Harmens Hobbema bewoond geweest en met de dood ontruimt, bezwaard met actien, lasten, profijten, gerechtigheden en servituten zoals van ouds, de koper mag het huis verhuren voor een periode van 10 jaren voor 30 cg jaarlijks in gegaan op 12 mei 1795, aldus in koop bekomen van Hans Jans Hobbema, huisman woonachtig onder Tzum als erfgenaam bij testament van zijn nicht Antje Harmens voor een derde deel en het recht van eigendom van de mede erfgenamen voor de somma van 600 cg te betalen in baar geld en klinkende munt in een termijn bij de aanvaarding.