1729 Antje Jacobs weduwe van wijlen Jouke Monses de Bakker tot Franeker, koopt op 10-12-1729 een heerlijk en wel ter nering staand huis met hof daarachter, staande en gelegen op de noordkant van de dijkstraat omtrent de maurits brug, voorzien van een put, waterbak en secreet, de winkel en alles wat daar aan dependeert is niet in de koop inbegrepen, bij Aukje Rimmerts weduwe van wijlen Douwe Jacobs als huurderse in gebruik tot 12 mei 1730, belast met 6 stuivers jaarlijkse grondpacht, Belast met het onderhoud van straat, wal, staketten, waterlozinge, riolen en bruggen, aldus in koop bekomen van Dieuwke Joukes de Bakker weduwe van wijlen Fredericus Deelsma als moeder en wettelijke voorstander over haar kinderen bij haar man in de echt geteelt tot afbetaling van de schulden van de boedel bij haar man opgelegd voor de somma van 255 gg te betalen in baar geld en klinkende munten en geenzins met lands obligatien ib drie gelijke termijnen op 12 mei 1730, 1731 en 1732.