1799 Johantje Harmens, laatst weduwe van Hermanus van der Brug en stiefmoeder van Johannes van der Brug, koopt op 03-04-1799 een huis, achtererf en bleekveld staande en gelegen aan de dijkstraat, bij verkoper cum uxore als eigenaar bewoond, op 12 mei 1799 vrij te aanvaarden, belast met het onderhoud van straat, wal, staketten, waterlozinge, mandelige muren, riolen, pijpen en bruggen, staketten en heggen, de losse goederen die ten dage van de aanvaarding bij het huis behoren zullen op taxatie ontvangen moeten worden en gelijk betaald voor 6 cg, aldus in koop bekomen van Johannes van den Brug, Mr. wever voor de somma van 205 cg en 5 stuivers te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief in zilveren klinkende munten hier ter lande gangbaaar geld en niet met lands thoonder obligatien of anders voor geld gaande papieren.