1792 Atje Rinses, weduwe van wijlen de koopman Tjalke Ymes Hellema, koopt op 20-01-1792 een huis en stalling staande en gelegen bij de Prins Mauritsbrug over het blauw weeshuis, bij de weduwe van wijlen de koopman Enne Ennes Postumus als huurster bewoond voor de somma van 30 cg jaarlijks, en de stalling in huur bij Paulus Scheltema voor 12 cg jaarlijkse huur, de weduwe van Enne Ennes heeft het recht van huur ingaande op 12 mei 1792 tot 12 mei 1794, de losse goederen zullen in de koop versmelten, het verhuur van de stalling verloopt op 12 mei 1792 en als de koperse het begeert zal zij de kosten die nodig zijn voor het nieuwe jaar de huur per 12 mei 1792 op moeten zeggen aan de huurder, de koperse zal moeten betalen aan de vroedsman Meinte Pieters Pook zes Caroli Guldens voor het bestrijken van de dakpannen en de materialen daarvoor nodig zijnde, aldus in koop bekomen van Aafke Roorda en haar man Rintje Posthumus, Mr. zilversmid te Leeuwarden voor de somma van 592 gg en 7 stuivers te betalen in baar geld en klinkende munt en geenzins met lands obligatien op 1 mei en 1 november 1792.