1919 Lubertus de Boer handelaar in bouwmaterialen te Leeuwarden verklaard op 12-02-1919 te hebben verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Albert van der Meer drukker te Franeker een winkelhuis met grond staande aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2447 en 2448 voor de somma van fl. 5000,- van de koopsom moet op 12 februari 1919 een bedrag van fl. 1500,- worden betaald en het restant van fl. 3500,- op 12 mei 1919 waarna de aanvaarding kan geschieden, het gevaar en onderhoud van het gekochte gaat heden in voor rekening van de koper, het gekochte gaat over in de staat waarin het zich nu bevindt met lusten en lasten zichtbare en verborgen gebreken en heerschende en lijdende erfdienstbaarheden.