1816 Hielke Sierks Platinga tuinman tot Franeker koop op 22-06-1816 een huis met hof en erf staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 106, aldus in koop bekomen van Geert Douwes Weima kooltjer en Hiltje Pieters de Vries echtelieden binnen Franeker voor de somma van fl. 910,- te betalen in alhier gangbare grove zilveren munt te betalen op 12 november 1816 doch als de koper voor 12 juni 1816 de volledige koopsom betaald zal hij geen rente verschuldigd zijn.