1920 Jan Annema timmerman curator over Wietske Willem Annema verpleeg in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zupthen, Willem Foppers Annema timmerman te Franeker als gelastigde van Paulus Schuimaker timmerman woonachtig te Peins als toeziend voogd over Wietske Annema verklaren op 17-04-1920 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Haring Brandsma scheepstimmerman en Hiltje Koopmans echtelieden binnen Franeker, twee burger huizen met werkplaats en erf, staande en gelegen aan de Breedeplaats te Franeker Kad. nr. sectie A 2274 een burgerhuis met werkplaats en erf en Kad. Nr. Sectie A 2275 een huis met erf, het perceel heeft het recht van pad naar en van de lijnbaanstraat langs het bestaande pad en het straatje deel uitmakend van perceel Kad. Nr. Sectie A 2279, voor de somma van fl. 8800,- de koopsom zal moeten worden betaald op 1 mei 1920, de aanvaarding voor eigen gebruik kan geschieden na afloop van het huurcontract op 12 mei 1920, het gekochte gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt met zichtbare en verborgen gebreken, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden zonder enig verhaal op en over de verkopers in verborgen en afgedekte gebreken, de lusten en belastingen van het verkochte zijn voor rekening van de koper ingaande op 1 januari 1920 jongstleden.