1837 Ane Jouwerts Buwalda landbouwer en Eeke Betzou echtelieden te Franeker verklaren op 14-02-1837 bij deze uit de hand te hebben verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Jacob Haima van der Wal, koffiehuishouder en Geertje Jouwerts Buwalda echteleiden te Franeker, een huis met koffieschenkerij met kolfbaan daar achter met vertrekken grond en erf, staande en gelegen aan de Breederplaats in wijk TO 110 te Franeker Kad. Nr. Sectie A 555 en 556, begerechtigd met een in en uitgang naar de kerkstraat in de steeg Kad. Nr. Sectie A 557a die met de mede eigenaars mandelig is, hebbende een put ten westen met het aldaar liggende erf van Jan de Jager en de put ten oosten met het grietenijhuis van Franekeradeel aldaar in gebruik en zijn massaal in onderhoud, het verkochte wordt over gedragen in de staat waarin het zich thans bevindt met de lusten en lasten servituten, gerechtigheden en mandeligheden, de echtelieden kopers wonen al enkel jaren als huurders in het perceel zonder schriftelijk contract verklaren ten volle bekend en tevreden te zijn zonder enige behaling op de verkopers, voor de somma van fl. 6000,- over het geheel, te betalen op 1 mei 1837 fl. 500,- en vervolgens op 1 mei in de daarop volgende jaren fl. 500,- in baar geld en klinkende munt, de kopers zijn verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide maatschappij te Franeker, Dronrijp of Bolsward.