1927 Bernardus Otto Ensink zonder beroep verklaard op 19-12-1927 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Douwe Hepkes Reitsma koopman te Franeker als gelastigde van mejuffrouw Aaltje Reitsma weduwe van wijlen Albert Zijlstra zonder beroep, een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats nr. 5 bekend als het oostelijk deel van het perceel Kad. Nr. Sectie A 2227, namelijk als zodanig dat het thans als afzonderlijk woonhuis bestaat en bij de huurder in gebruik is en van westelijk deel geheel afgescheiden is en eigendom is van de verkoper, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 4500,- te betalen op de 1ste mei 1928, de aanvaarding voor eigen gebruik kan geschieden op 12 mei 1928, hoewel het perceel destijds door de eigenaar als een perceel is gemeld aan het kadaster bestaat het uit twee daken en is ondanks gescheiden gebruik niet mogelijk elk der gebouwde percelen te splitsen, volgens de afscheiding der daken bevindt zich onder de zolder van het oostelijk deel bevindt zich een vertrek dat als keuken is ingericht voor het westelijk deel, de midden beneden verdieping van dit huis is uitgebouwd in de gang van het westelijk perceel, de comparanten hebben verklaard en overeen gekomen dien toestand te laten voortduren en elkander in dat voortbestaan generlei hindernissen in den weg te zullen leggen, de koopster is gehouden de zolder boven de keuken in dezelfde toestand te laten en er voor te waken dat er geen hinder van water door lekkage of anderszins ontstaat, de koopster is wel gerechtigd om de zolder boven de keuken op eigen kosten een plat dak te vervangen, de verkoper is verplicht ten opzichte van de koopster om op genelei storing te veroorzaken in het rustig gebruik van de zolder en zullen de eigenaren elkander wederkerig niet hinderen in hun rustig bestaan en genot, door de toestand door de uitbouw geschapen dat het genot van de zolder boven de keuken is ter bede maar wordt er echter een plat dak gemaakt dan is dat finish, het onderhoud van de keuken schoorsteen is voor rekening van den heer Ensink, het onderhoud dak boven de keuken is voor de koopster, het een en ander is vastgelegd in de erfdienstbaarheden en indien een der eigenaren zich daaraan niet houdt volgt een boete van fl. 500,- de muren en staketten zijn gemeenschappelijk in onderhoud.