1796 Douwe Harmanus Nota, koopman en lid van het gerecht te Franeker, en Janke Pieters de Vries echtelieden binnen Franeker kopen op 17-04-1796 een deftig en dwars staand burgerhuis, De ‘Fraterniteit’ genaamd, stalling en erf, op 12 november 1796 vrij te aanvaarden, begerechtigd met een vrije uitgang in de kerkstraat en een deur op dit erf naar de binnenplaats mandelig met het huis van de weduwe van professor Conradi oostwaards, de erven van Hermanus Jacobs en meester Theodorus Estra in de kerkstraat, de koper zal verplicht zijn om in deze burgersociteit der stad een of twee maal per week te mogen laten vergaderen, doch niet later uiterlijk des zomers dan s’avonds tot negen en een half uur, en des winters tot negen uur, aldus in koop bekomen van Dionisius Romar boekverkoper binnen Franeker voor de somma van 1578 cg en 11 stuivers, de koopschat zal moeten worden betaald in klinkende munt en geenzins met landschaps of andere obligatien bij het tekenen der koopbrief.