1788 Georg Coopmans, Med. doctor en Gerrit Sietzes de Boer in qualiteit als mede directeuren tot de verbouwing van een huis geschikt tot een Fraterniteit en als speciaal gelastigden van de op 11 december 1887 in herberg De Valck vergaderende leden der gedissolveerde Fraterniteit zullen op 30-04-1788 overgaan tot de verkoop, op last van de staten van Friesland van den 3 november 1787, van dit fraai verbouwde dwarshuis met stalling en ruim erf, staande en gelegen aan de breedeplaats, de losse goederen zowel van ijzer als anders alsmede de borden, glazen, kannen, kruiken, bedsplanken tafels, stoelen en banken en dergelijke zullen niet in de koop versmelten maar op taxatie moeten worden overgenomen op de dag der aanvaardig en gelijk te betalen, belast met jaarlijke pacht aan de vroedsman Klaas Mulder en Bart Johannes Bouwens, begerechtigd met een vrije uitgang in de kerkstraat en nog een door een deur die uitkomt op de tuin en binnenplaats, mandelig met de weduwe van Conradi, de erven van Harmanus Jacobi en Tjeerd Esta uitkomende in de kerkstraat, de kopers zijn verplicht alle kosten dezer verkoping en verteringen gedaan in De Valck te vergoeden, aldus verkocht en gegeven aan Coenraad Tuinema herbergier en Sijke Klases de Graaf echtelieden binnen Franeker voor de somma van 1305 gg te betalen in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1787 in klinkende munt en geezins met landschaps obligatien.