1787 De Heren directeuren der burger societeit te Franeker kopen op 13-04-1787 namens de gezamelijke leden deser societeit een zeer deftig huis met hof en paardestalling, staande en gelegen aan de stadsplaats op de hoek van de kerkstraat, bij Catharina Minnema bewoond tot 12 mei 1787, alle losse goederen deses huize zullen in de koop versmelten. aldus in koop bekomen van Klaas Mulder, lid van de vroedschap deser stede Franeker voor de eene helft en Bart Johannes Bouwens, lid der vroedschap deser stede Franeker voor de andere helft en dus tezamen voor het geheel, voor de somma van 1150 cg te voldoen en betalen in baar geld en klinkende munt zonder landschaps thoonder obligatien op 12 mei 1787.