1763 Ruurd Idses mr timmerman en Trijntje Johannes kopen op 29-4-1763 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Hendrik Willems, gezworen graandrager en Rinske Willems meerderjarige ongehuwde vrijster te Harlingen, Jan Cornelis te Leeuwarden als vader en wettige voorstander over zijn zoon Cornelis Jans bij wijlen zijn huisvrouw Tetje Daniels in de echt verwekt, Daniel Jans schipper op het vliet te Leeuwarden, Pietje Jans huisvrouw van Meinert Jans, Klaas Tijlles Gerardanus te Leeuwarden, allen erfgenamen van wijlen Grietje Oedses en Douwe Daniels te Franeker. Bij Douwe Klases bewoond.