1756 Georgius Coopmans, medicinae doctor koopt op 19-3-1756 een vierde part van een huis, staande en gelegen op het eilandje, van Klaaske Martens Brouwer huisvrouw van Pieter Jansen. Klaaske Martens Brouwer heeft het 3/4 deel bekomen van de burgemeester Andries Salverda en Jacob Harmens Beekman als curatoren over de personen en goederen van Harmen, Eeke en Akke Martens Brouwer, erfgenamen van wijlen Marten Brouwer. Korte tijd later koopt Georgius Coopmans ook het 3/4 part en wordt volledige eigenaar.