1796 Nies Niessen Post, smidsknecht te Sexbierum, koopt op 09-09-1796 een huis en smederij, staande op het oostelijk ravelijn, bij de koper alreeds bewoond, bezwaard met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Romke Risselada huisman te Tzum, Hessel Risselade huisman te Franeker en Thijs Risselada, huisman te Franeker, voor de somma van 1250 cg te betalen in klinkende munt bij het tekenen der koopbrief.