1789 Thijs Feddes, Romke Feddes en Hessel Feddes Risselada, wegens minderjarigheid gesterkt met hunne curatoren Johannes Broersma, vroedsman en Douwe Frederici, Mr. verver en glasmaker, kopen op 15-03-1789 een deftig huis en smederij, staande en gelegen op de dijkstraat nabij de oosterpoort, bij Jouke Sakes Weima bewoond geweest, belast met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, de losse goederen behorende bij het huis alsmede de smederijgereedschappen zullen op taxatie worden verkocht, aldus in koop bekomen van Johannes Broersma raadslid van de vroedschap te Franeker en Douwe Frederici, koopman te Spannum in qualiteit als curatoren over Jouke Sakes Weima, Mr. grofsmid en Trijntje Ottes IJsendoorn voor de somma van 460 gg en 14 stuivers te betalen in klinkende munt en in twee termijnen bij het tekenen der koopbrief en op 1 november 1789.